Parimet bazë të

Mother lifting her daughter at the ship's railing.

Kompania

Kombinojmë traditën me modernitetin. Klientë të kënaqur.

 

„Ne besojmë se distancat ujore nuk duhet të jenë një arsye për të mos u bashkuar dhe për të mos zbuluar gjëra të reja „. – Götz Becker (CEO)

 

Ne jemi më shumë se një kompani transporti.

Ne u mundësojmë njerëzve të takohen me njëri-tjetrin, të udhëtojnë, të ndajnë përvojat e tyre dhe të zbulojnë horizon-te të reja çdo ditë dhe nëpër botë. Ne i bëjmë klientët të ndihen si në shtëpi gjatë udhëtimit.Si një kompani tradicionale dhe e udhëhequr nga pronarët, ne veprojmë globalisht, por gjithmonë me lidhje të forta rajonale.Ne bashkëpunojmë dhe mbajmë partner-itete të qëndrueshme me institucionet, autoritetet dhe bashkëpunëtorët tanë të biznesit.Ne e drejtojmë kompaninë tonë në një mënyrë të qëndrueshme ekonomikisht. Përmes suksesit tonë ekonomik dhe stra-tegjive afatgjata, ne sigurojmë pavarësinë e kompanisë sonë sot dhe në të ardhmen.

 

Përgjegjësia sociale e kompanisë

Transparentë. Të përgjegjshëm. Ruajtja e burimeve.

 

CSR është ankoruar në strategjinë, procedurat dhe kulturën tonë të korporatave.

Ne përqafojmë përgjegjësitë tona në botën e biznesit për t‘u përballur me sfidat e ardhshme ekologjike dhe ato sociale aktuale.Kjo është arsyeja pse veprimet tona përqendrohen në prakti-kat e përgjegjshme të biznesit që janë drejtuar drejt strategjive afatgjata dhe të qëndrueshme me qëllim të zvogëlimit të gjur-mës sonë ekologjike.Është aspirata jonë për të krijuar një mjedis dinamik dhe të si-gurt pune për ekipet tona dhe për të ndërtuar një marrëdhënie me klientët tanë dhe bashkëpunëtorët e biznesit që karakteri-zohet nga drejtësia dhe besueshmëria. Kjo arrihet përmes për-mirësimit të vazhdueshëm të shërbimeve tona si dhe kryerjes së biznesit tonë në përputhje me standardet më të larta ndër-kombëtare. Ne besojmë fuqimisht se krijojmë besim përmes transparencës së veprimeve tona - brenda kompanisë tonë, me klientët tanë dhe bashkëpunëtorët e biznesit dhe me publikun në përgjithësi.

Victoria Clipper with emerging whale in the foreground.

„CSR nuk është një fjalë e thjeshtë, të cilën ne me guxim e imitojmë. CSR është pjesë e ADN-së tonë. ”  – Ann-Christin Czekay (Kreu i Zhvillimit të Korporatës)

 

RRITJA DHE INOVACIONI

Të guximshëm. Fleksible. Të shpejtë.

Thomas Raake The FRS Halunder Jet offshore.

„Të jesh pjesë e formësimit të së ardhmes së FRS çdo ditë me koncepte dhe ide novatore - një sfidë dhe një detyrë përmbushëse në të njëjtën kohë.“ – Jörg Erdtmann (Drejtor i Menaxhimit të Flotës)

Fuqia jonë qëndron në vullnetin tonë për të vënë në pikëpyetje strukturat ekzistuese.

Ne njohim potencialin në ato tregje dhe fus-ha biznesi që të tjerët i shmangin; ne nuk largohemi nga nxitja e rritjes sonë dinamike dhe diversifikimi i portofolit tonë në vende larg Fjordit Flensburg.

Ne e perceptojmë sfidën e ekuilibrit ndërm-jet planifikimit strategjik dhe zbatimit flek-sibël si një nxitje e vazhdueshme dhe një aftësi që na veçon në mënyrë të veçantë.  

Kjo aftësi demonstrohet nga punonjësit tanë çdo ditë. Me entuziazmin e tyre për qëllimet tona dhe vullnetin për të përqafuar ndryshimin, ne po hapim me sukses terren së bashku.

 

On the bridge at the HSC Tarifa Jet of FRS Iberia.

Cilësi dhe Siguri

Tejkalim të standartit. Pika të reja referimi.

„Ne jemi krenar që jemi në gjendje të mirëpresim të sigurt në bord dhe t‘i themi lamtumirë secilit pasagjer; ky është një pasion që ne ndjekim me forcë çdo ditë.“ – Ralf Lange (Drejtor për Mbrojtjen, Sigurinë & HSEQ)

 

Cilësia dhe siguria janë shtyllat e aktivite-teve tona të përditshme.

Si të tilla, standardet ndërkombëtare të si-gurisë janë një çështje e natyrshme për ne. Ne përpiqemi që jo vetëm të përmbushim kërkesat, por të vendosim standarde të reja. Siguria dhe cilësia janë të ndërlidhura ngushtë në biznesin tonë - ashtu si stafi ynë i kualifikuar në tokë dhe në anije. Ky bashkë-punim është një pjesë thelbësore e cilësisë që ne ofrojmë në anijet tona.Sesionet tona shtesë të trajnimit të sigurisë zhvillohen rregullisht në bashkëpunim me autoritetet ndërkombëtare dhe njësitë de-tare. Kjo u garanton mysafirëve tanë nivelin më të lartë të sigurisë në çdo kohë.

 

Lidershipi

Të drejtpërdrejtë. Besnikë.

 

Kultura jonë e lidershipit karakterizohet nga besimi, çiltërsia, ndershmëria dhe objektiviteti.

Ne drejtojmë në një mënyrë të kuptueshme dhe të qëndrueshme. Ne speci-fikojmë qartë detyrat, aftësitë dhe përgjegjësitë tona dhe e përdorim poten-cialin e stafit tonë në pozicionet e duhura.

Qëllimi ynë është t‘u sigurojmë punonjësve tanë mundësitë e zhvillimit të karrierës brenda FRS dhe t‘i udhëzojmë ata drejt një përgjegjësie më të madhe personale. Ne shpejt u besojmë bashkëpunëtorëve tanë detyra të përgjegjshme dhe kështu mundësojmë rritjen e tyre personale në një fazë të hershme.

Ne vlerësojmë, japim dhe presim reagime të hapura dhe konstruktive. Për-mes këtij mjeti të sinqertë dhe të drejtpërdrejtë të komunikimit, ne shman-gim keqkuptimet dhe krijojmë një mënyrë të drejtë të sjelljes me njëri-tjetrin - pavarësisht nga hierarkitë ekzistuese.

Ne i trajtojmë gabimet dhe konfliktet me mendje të hapur dhe vlerësojmë mësimet që vijnë prej tyre. Kërkimi për zgjidhjen optimale është përparësia jonë dhe shërben për të përmirësuar vazhdimisht procedurat tona.

Clipper captain steering.

„Duke punuar me udhëheqës që i admiroja dhe i besoja, u ndjeva i frymëzuar për të përfituar nga mundësitë dhe për të ndihmuar në ecjen para të kompanisë.” – Jason Mihok (Kapiten stafi)

Të punësuarit

Ne.

Ne vlerësojmë punonjësit ambiciozë, të për-kushtuar dhe besnikë të cilët i frymëzojmë për të formësuuar të ardhmen e kompanisë sonë me një kulturë të guximshme korpora-tash.

Si të tillë, ne përfitojmë nga larmia kulturore dhe shoqërore e ekipeve tona dhe vlerësoj-më qëndrimin e tyre pozitiv, pranueshmërinë e tyre ndaj gjërave të reja dhe natyrën e tyre kureshtare. Këto janë kërkesat themelore për suksesin tonë.Qëllimi ynë është të krijojmë një mjedis moti-vues, në të cilin punonjësit tanë kënaqen duke punuar dhe ndjehen të vlerësuar.Ne i kushtojmë shumë rëndësi diversitetit dhe barazisë në mjedisin tonë të punës dhe refu-zojmë cdo formë diskriminimi.

Safety crew FRS Iberia at the handshake.
FRS Iberia employee with walkie talkie.

„Duke punuar me kolegëte mi ndërkombëtarë, kurrë nuk kam humbur një gjë: mbështetjen e ndërsjellë dhe kohën për argëtim – si me miqtë e mi më të ngushtë.” – Anastasiia Kudlaienko (Stjuardesë)

Female service crew member of the FRS Helgoline.

Edition: 14-01-2020